Tìm hiểu nhiệm vụ kế toán phải làm khi xuất hóa đơn hạch toán hàng khuyến mãi,quảng cáo và hàng mẫu Tìm hiểu nhiệm vụ kế toán phải làm khi xuất hóa đơn hạch toán hàng khuyến mãi,quảng cáo và hàng mẫu
910 10

BĂ i viết Tìm hiểu nhiệm vụ kế toán phải làm khi xuất hóa đơn hạch toán hàng khuyến mãi,quảng cáo và hàng mẫu

Tìm hiểu nhiệm vụ kế toán phải làm khi xuất hóa đơn hạch toán hàng khuyến mãi,quảng cáo và hàng mẫu

Tìm hiểu nhiệm vụ kế toán phải làm khi xuất hóa đơn hạch toán hàng khuyến mãi,quảng cáo và hàng mẫu

Thứ Hai, 18 tháng 9, 2017
Doanh nghiệp/Công ty của bạn đã và đang sử dụng hàng hóa, dịch vụ nhằm mục đích khuyến mãi, quảng cáo, làm hàng mẫu; cho, biếu, tặng khách hàng và người lao động; trả thay lương cho người lao động; trao đổi với doanh nghiệp khác hay chưa? Chúng tôi xin tóm tắt để có thể hướng dẫn bạn cách lập hóa đơn và hạch toán kế toán khi doanh nghiệp bạn phát sinh loại giao dịch này.

Tham khảo : Dịch vụ kế toán trọn gói

Trước hết bài viết nêu những quy định có liên quan, sau đó hướng dẫn bạn một số nội dung về hóa đơn đầu vào, cách lập hóa đơn đầu ra và cách hạch toán kế toán. Cuối bài viết sẽ nêu một số điểm mà bạn cần phải lưu ý.


  1. Những quy định có liên quan
(1) Quy định về lập hóa đơn:
Khoản 1 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC (đã sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 119/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC) quy định về lập hóa đơn như sau:
“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).”
(Thông tư 26/2015/TT-BTC đã bỏ quy định phải lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ)
(2) Quy định về doanh thu tính thuế GTGT:
Điều 7 Thông tư số 219/2012/TT-BTC quy định về giá tính thuế GTGT (doanh thu tính thuế GTGT) như sau:
“3. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.”
“5. Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để biếu, tặng, cho.”
(3) Quy định về doanh thu tính thuế TNDN:
Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 119/2014/TT-BTC) quy định doanh thu tính thuế TNDN như sau:
“Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi (không bao gồm hàng hóa, dịch vụ sử dụng để tiếp tục quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp) được xác định theo giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi.”
(Thông tư  119/2014/TT-BTC bỏ quy định doanh thu tính thuế đối với hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ)
(4) Quy định về doanh thu kế toán theo Chế độ kế toán:
Bạn đọc xem những nội dung có liên quan đến doanh thu trong Chế độ kế toán Doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC.

Xem : http://ketoandongphong.com/thanh-lap-cong-ty-41.html
  1. Hướng dẫn đối với đầu vào
(1) Đối với hàng hóa do doanh nghiệp mua vào
Hàng hóa, dịch vụ mua vào có hóa đơn chứng từ hợp lệ (kể cả hàng hóa, dịch vụ mua ngoài hoặc hàng hóa, dịch vụ do doanh nghiệp tự sản xuất) sử dụng để cho, biếu, tặng, tặng kèm hàng bán, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức; sử dụng làm hàng mẫu, trả thay lương thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và được khấu trừ thuế GTGT đầu vào (nếu việc sử dụng này là phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT).
  • Nếu đầu vào là hàng hóa: N156, N133 / C331, 111, 112
  • Nếu đầu vào là dịch vụ: N641, 642, 334, N133 / C331, 111, 112
(2) Đối với Phiếu quà tặng (Gift voucher) do doanh nghiệp mua để tặng khách hàng
Trường hợp doanh nghiệp mua phiếu quà tặng (ví dụ của các siêu thị) để tặng khách hàng phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì khi mua chỉ cần chứng từ thanh toán (như ủy nhiệm chi, phiếu chi của doanh nghiệp, phiếu thu của siêu thị). Khi tặng phiếu quà tặng cho khách hàng doanh nghiệp không phải lập hóa đơn.
Bạn đọc xem thêm Công văn số 4167/CT-TTHT ngày 26/05/2015 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh.
(3) Đối với hàng hóa do doanh nghiệp được biếu, tặng
Hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp nhận được do được biếu, tặng từ các nhà cung cấp, nhà cung cấp có xuất hóa đơn hàng biếu, tặng và có tính thuế GTGT theo đúng quy định nhưng không thu tiền thì hóa đơn nhận hàng biếu, tặng này không được khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào – vì doanh nghiệp nhận hàng biếu tặng không phải thanh toán tiền cho nhà cung cấp (không có chứng từ thanh toán). Nhưng khi doanh nghiệp mang biếu, tặng lại cho khách hàng của mình không thu tiền thì vẫn phải xuất hóa đơn và tính thuế GTGT theo quy định.
Bạn đọc xem thêm Công văn số 717/TCT-CS ngày 10/03/2014 của Tổng cục thuế và Công văn số 9739/CCT-TTHT ngày 03/09/2015 của Chi cục thuế Thành phố Nha Trang.
  1. Hướng dẫn đối với đầu ra
Từ những quy định nêu trên, ta thấy doanh nghiệp đều phải lập hóa đơn khi sử dụng thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ để cho, biếu, tặng, tặng kèm hàng bán, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức; sử dụng làm hàng mẫu, trả thay lương cho người lao động.

4. Một số điểm cần lưu ý

(1) Không phải lập hóa đơn và tính thuế GTGT khi sử dụng thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho tiêu dùng nội bộ
Doanh nghiệp không phải lập hóa đơn và tính thuế GTGT khi sử dụng thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho tiêu dùng nội bộ.
Nhưng cần phải lưu ý rằng, nếu thành phẩm và dịch vụ do doanh nghiệp tạo ra là loại chịu thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường mà sử dụng cho tiêu dùng nội bộ thì doanh nghiệp vẫn phải tính thuế TTĐB, thuế bảo vệ môi trường (mặc dù không phải lập hóa đơn). Ví dụ: Doanh nghiệp sản xuất rượu, bia, thuốc lá xuất cho liên hoan, tiếp khách; Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tô du lịch xuất xe để sử dụng chuyên chở cán bộ, nhân viên (trong thực tế thì vẫn phải lập hóa đơn thì doanh nghiệp mới đăng ký được bảng số và giấy đăng ký xe với cơ quan công an); Doanh nghiệp sản xuất xăng xuất dùng cho xe ô tô; Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ massage thực hiện massage cho cán bộ nhân viên để phục hồi sức khỏe; v.v…
(2) Khái niệm Tiêu dùng nội bộ và Luân chuyển nội bộ
Không có định nghĩa hay giải thích thế nào là Tiêu dùng nội bộ và Luân chuyển nội bộ trong các văn bản liên quan đến kế toán và thuế. Từ những quy định có liên quan đến Tiêu dùng nội bộ và Luân chuyển nội bộ trong Chế độ kế toán doanh nghiệp và các thông tư hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, thuế GTGT, ta rút ra 2 khái niệm Tiêu dùng nội bộ và Luân chuyển nội bộ với mục đích để lập hóa đơn và tính thuế cho đúng quy định như sau:
(a) Tiêu dùng nội bộ là việc doanh nghiệp sử dụng thành phẩm, dịch vụ do doanh nghiệp tạo ra để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ví dụ: Doanh nghiệp sản xuất rượu, bia, thuốc lá xuất dùng cho liên hoan, tiếp khách phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; Doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tô du lịch xuất xe để sử dụng chuyên chở cán bộ, nhân viên phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; Doanh nghiệp sản xuất quạt điện xuất quạt gắn sử dụng trong phân xưởng; Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ massage thực hiện massage tăng cường sức khỏe làm việc cho cán bộ nhân viên để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của doanh nghiệp (nếu massage với mục đích là trừ lương thì đó chỉ là việc giải quyết vấn đề tài chính của doanh nghiệp, nó không trực tiếp phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nên không phải là tiêu dùng nội bộ); v.v…

tìm hiểu : Dịch vụ kế toán trọn gói

Tiêu dùng nội bộ không bao gồm: Luân chuyển nội bộ; Thành phẩm, hàng hóa dịch vụ dùng để trả thay lương cho người lao động.
(b) Luân chuyển nội bộ là việc hàng hóa (nguyên vật liệu, hàng hóa, bán thành phẩm, thành phẩm) được xuất để chuyển kho nội, được luân chuyển giữa các khâu (giai đoạn sản xuất) để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất.
Tài khoản: Tìm hiểu nhiệm vụ kế toán phải làm khi xuất hóa đơn hạch toán hàng khuyến mãi,quảng cáo và hàng mẫu